OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

JURIGA spol. s r. o.

1.       Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť JURIGA spol. s r. o., IČO: 31 344 194, so sídlom Gercenova 3, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4507/B  (naďalej  len „Cestovná agentúra“), pôsobí na slovenskom trhu ako cestovná agentúra prevádzkujúca sprostredkovanie vnútrozemských ako aj zahraničných zájazdov. Svoju činnosť vykonáva najmä prostredníctvom webovej stránky http://cestovnaagentura.juriga.sk/. Kontaktné údaje sú: tel. 02/63453031,0915794794 e-mail: juriga@juriga.sk. 

1.2. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“) zájazdom sa rozumie vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, ak je predávaná alebo ponúkajúca k predaju za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú  doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú časť Zájazdu, alebo ktorých cena tvorí aspoň 20% súhrnnej ceny Zájazdu, poprípade aj jednotlivé služby poskytované spoločnosťou Cestovná agentúra alebo príslušnou Cestovnou kanceláriou samostatne (ďalej len „Zájazd“).

1.3. Spoločnosť JURIGA spol. s r. o. pôsobí ako cestovná agentúra, ktorá je autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „Cestovné kancelárie“). Spoločnosť JURIGA spol. s r. o. ponúka zájazdy organizované Cestovnými kanceláriami so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štátoch mimo Európskej únie, a to v cenách a za podmienok stanovených v zmluvných podmienkach jednotlivých Cestovných kancelárii. Cestovná agentúra má so všetkými Cestovnými kanceláriami riadne uzatvorenú Zmluvu o predaji Zájazdov, na základe ktorej tieto Cestovné kancelárie pri obstarávaní Zájazdov zastupuje.

1.4. Cestovná agentúra pravidelne zostavuje a aktualizuje ponuku Zájazdov na základe elektronicky prijímaných dát od Cestovných kancelárii ktoré sú usporiadateľom ponúkaných Zájazdov. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na webovej stránke. 

1.5. Zájazd od Cestovnej agentúry si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s Cestovnou agentúrou alebo príslušnou Cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s Článkom 2 týchto Obchodných podmienok (ďalej len „Zákazník").

1.6. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

2.       Objednávka a postup na uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu

2.1. Objednávka je vyjadrením záujmu o konkrétny Zájazd zo strany Zákazníka (ďalej len „Objednávka“). Možno ju vykonať prostredníctvom webovej stránky Cestovnej agentúry, telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne. 

2.2. Každý Zákazník je oprávnený poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných Objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. Cestovná agentúra nemá v okamihu prijatia Objednávky informácie o tom, či je daný Zájazd voľný alebo nie. Táto Informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu a to príslušnou Cestovnou kanceláriou.

 2.3. Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Zájazdoch na poslednú chvíľu - "Last minute" alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o Zájazde budú Zákazníkovi spresnené pracovníkom Cestovnej agentúry alebo príslušnej Cestovnej kancelárie po obdržaní Objednávky. Cestovná agentúra si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej Objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť pred odoslaním Zákazníkovej Objednávky.

 2.4. Objednávka uskutočnená Zákazníkom je platná, ak požadovaný Zájazd je v ponuke zastúpených Cestovných kancelárii, a ak dostatočne špecifikuje požadovaný Zájazd (najmä destináciu, termín, hotel, druh ubytovania, rozsah stratovania, dopravu, doplnkové služby, , e-mail a telefonický kontakt objednávateľa, identifikačné údaje cestujúcich). Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za uvedenie presných a pravdivých údajov, a to aj za ostatných účastníkov Zájazdu uvedených v Objednávke.

2.5. Cestovná agentúra po obdržaní Objednávky a posúdení jej úplnosti a správnosti neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom požadovaným Zákazníkom. Ak zákazník neuviedol spôsob potvrdenie Objednávky, Cestovná agentúra potvrdí príjem Objednávky na spracovanie rovnakým spôsobom ako Zákazník vykonal Objednávku. Cestovná agentúra neplatné Objednávky nevybavuje.

 2.6. Po tom, čo Zákazník v súlade s ods. 2.2 a 2.4 týchto Obchodných podmienok vykoná nezáväznú Objednávku vybraného Zájazdu a Cestovná agentúra túto Objednávku dostane a potvrdí podľa ods. 2.5 týchto Obchodných podmienok, Cestovná agentúra overí aktuálnu voľnú kapacitu, presný termín Zájazdu, aktuálnu cenu zájazdu a výšku všetkých povinných a nepovinných príplatkov. Po získaní uvedených informácií Cestovná agentúra bezodkladne kontaktuje Zákazníka a po jeho oboznámení potvrdí rezerváciu ním vybraného Zájazdu.

 2.7. Nezáväznú Objednávku je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej Cestovnej kancelárie a Cestovnej agentúry. V prípade Cestovných kancelárii, ktoré nemajú počas víkendu prevádzkové hodiny, prijatá Objednávka bude vybavená v nasledujúci pracovný deň. V súvislosti s akýmkoľvek problémom s rezerváciou Zájazdu Cestovná agentúra bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne s ním ďalší postup.

 2.8. Ak príslušná Cestovná kancelária, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu potvrdí rezerváciu zaslanej Objednávky, Cestovná agentúra predloží Zákazníkovi návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“) a návrh Poistnej zmluvy (v prípade, ak Zákazník požaduje prostredníctvom Cestovnej agentúry zabezpečenie príslušného poistenia) spolu s potrebnými pokynmi na ich vyplnenie a úhradu ceny Zájazdu a poistného.

 2.9. Zákazník je povinný po akceptácii ponuky zaslať/doručiť zmluvy podľa ods. 2.8. týchto Obchodných podmienok opatrené jeho vlastnoručným podpisom, vrátane dokladu o vykonanej platbe na adresu Cestovnej agentúry. Zaslanie inému subjektu (napr. príslušnej Cestovnej kancelárii) môže viesť k tomu, že Zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany príslušnej Cestovnej kancelárie môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo Zájazdu)

 2.10.   Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany Cestovnej agentúry, resp. príslušnej Cestovnej kancelárie. Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená ods. 3.4. týchto Obchodných podmienok.

 

3.       Odmietnutie zákazníka

3.1. Cestovná agentúra si vyhradzuje odmietnuť akékoľvek Objednávky alebo samotné uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom, a to najmä v nasledovných situáciách:

a)      Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu a tieto nedostatky sa nepodarí odstrániť ani na základe dodatočnej komunikácie zo strany Cestovnej agentúry,

b)      Zákazník opakovane zasiela neúplné a/alebo úmyselne nesprávne vyplnené Objednávky,

c)      Zákazník vo viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne neuhradí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd,

d)      Zákazník vo viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch nezašle Zmluvu v súlade s ods. 2.9 týchto Obchodných podmienok.

 

4.       Uhradenie ceny zájazdu

4.1. Cestovná agentúra odovzdá Zákazníkovi platobné podmienky k úhrade ceny Zájazdu v elektronickej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom Zmluvy, prípadne fakturačné údaje sú uvedené v Zmluve. 

4.2. Spôsob úhrady ceny za objednaný Zájazd je závislý od podmienok, ktoré určí príslušná Cestovná kancelária zabezpečujúca daný Zájazd. Cestovná agentúra oboznámi v primeranej lehote Zákazníka o konkrétnom spôsobe úhrady ceny za objednaný Zájazd. Oboznámenie o spôsobe úhrady Zákazník obdrží v elektronickej forme, spravidla e-mailom.

4.3. Zákazník berie na vedomie, že po podpise Zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že Cestovná kancelária zabezpečujúca príslušný Zájazd, resp. Cestovná agentúra, rezerváciu nepotvrdí (viď článok 2.6 týchto Podmienok). V takom prípade sa Zmluva od počiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov, ktoré do momentu zrušenia Zmluvy uhradil.

4.4. Cestovná agentúra, resp. príslušná Cestovná kancelária (ak neuvádzajú jej obchodné podmienky inak) je oprávnená jednostrane zvýšiť cenu Zájazdu, a to iba za nasledovných podmienok:

a)      k zvýšeniu ceny Zájazdu uvedenej v zmluve nesmie dôjsť v priebehu 20 kalendárnych dní pred začatím zájazdu,

b)      k zvýšeniu ceny Zájazdu môže dôjsť len vzhľadom na zvýšenie dopravných nákladov vrátanie cien pohonných látok, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného Zájazdu,

c)      k zvýšeniu ceny Zájazdu môže dôjsť len vzhľadom na zvýšenie platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu,

d)      k zvýšeniu ceny Zájazdu môže dôjsť len vzhľadom k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny Zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím Zájazdu.

4.5. Písomné oznámenie o zvýšení ceny Zájazdu musí Cestovná agentúra, resp. príslušná Cestovná kancelária odoslať Zákazníkovi najneskôr 21 kalendárnych dní pred začatím Zájazdu, inak nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu. 

4.6. Ak nie je výslovne upravené inak, pri bezhotovostnej platbe prostredníctvom platobnej karty môže byť Zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámenej Cestovnou agentúrou. Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s Cestovnou agentúrou a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

4.7. Za uhradenie ceny Zájazdu sa považuje pripísanie sumy na účet Cestovnej agentúry, resp. príslušnej Cestovnej kancelárie alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu na bankový účet.

 

5.       Cestovné doklady

5.1. Každý Zákazník je povinný mať pri sebe počas cesty do zahraničia platný cestovný pas, prípadne platný občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Zákazník je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pred vstupom do danej destinácie prechádzajú. Cestovná agentúra nezabezpečuje udelenie potrebných víz v súvislosti so vstupom do príslušnej krajiny. Potrebné dokumenty je povinný si zabezpečiť sám Zákazník ešte pred samotným vycestovaním do zahraničia. Za prípadné neudelenie potrebných vízových dokumentov nenesie Cestovná agentúra a/alebo príslušná Cestovná kancelária žiadnu zodpovednosť.

5.2. Zákazník berie na vedomie, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií ide o platnosť šesť mesiacov. Bližšie informácie je možné nájsť na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zákazník je povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii.

5.3. Cestovná agentúra pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúča Zákazníkom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich kópie mali uložené napr. v e-mailovej pošte. Ide najmä o prípady, kedy došlo ku strate dokladu či jeho odcudzenia a/alebo pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do nasledujúceho dňa za účelom vyhotovenia jeho kópie.

5.4. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR je povinný nahlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala písomné potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky. V prípade potreby sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva. V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada Zastupiteľský úrad SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu, ktorý mu bude vydaný v čo najkratšom čase, ak sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu na územie Slovenskej republiky.

5.5. Potrebné ostatné doklady zabezpečované Cestovnou agentúrou a/alebo príslušnou Cestovnou kanceláriou (napr. vouchery, letenky a iné) obdrží Zákazník od Cestovnej agentúry alebo príslušnej Cestovné kancelárie. Cestovná agentúra a/alebo príslušná Cestovná kancelária tieto doklady je povinná doručiť Zákazníkovi 7 kalendárnych dní pred odchodom na Zájazd. V prípade, ak ide o Zájazdy na poslednú chvíľu - "Last minute", pri ktorých v čase procesu uzatvárania Zmluvy je menej ako 7 kalendárnych dní do začatia daného Zájazdu Cestovná agentúra je povinná predložiť potrebné doklady najneskôr pri uzatvorení Zmluvy so Zákazníkom. V prípade leteckej dopravy prostredníctvom leteckej spoločnosti, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Zákazník na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže platným cestovným dokladom, prípadne platným občianskym preukazom.

 

6.       Zájazdy na vyžiadanie

6.1. Pri niektorých ponukách Zájazdov je Zákazník oprávnený požiadať Cestovnú agentúru o ďalšie miesta, a to aj v prípade, ak z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú voľné.

6.2. Zákazník berie na vedomie, že v prípadoch uvedených v ods. 6.1. týchto Obchodných podmienok usporiadateľ Zájazdu musí vyžiadať prípadnú voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera Cestovnej kancelárie, resp. Cestovnej agentúry (t j. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí).

6.3. V prípadoch Zájazdov na vyžiadanie je Cestovná agentúra oprávnená požadovať podľa obchodných podmienok príslušnej Cestovnej kancelárie zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

6.4. V okamihu vykonania úhrady zálohy zo strany Zákazníka dochádza medzi Cestovnou agentúrou zastupujúcou príslušnú Cestovnú kanceláriu a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ods. 2.6 týchto Obchodných podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. V prípade zániku/zrušenia Zmluvy, Cestovná agentúra vráti Zákazníkovi už uhradenú zálohu v plnej výške.

6.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku sa vzťahujú storno podmienky príslušnej Cestovnej kancelárie

 

7.        Zrušenie zmluvy a zmluvné pokuty 

7.1. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy zo strany Zákazníka porušenie povinností Cestovnej agentúry a/alebo príslušnej Cestovnej kancelárie, ktorú sú určené Zmluvou alebo zákonom, alebo ak Cestovná agentúra a/alebo príslušná Cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy pred začatím Zájazdu z dôvodu porušenia povinností Zákazníka, je Zákazník povinný zaplatiť Cestovnej agentúre a/alebo príslušnej Cestovnej kancelárii zmluvné pokuty vo výške určenej v uzatvorenej Zmluve.

7.2. Zákazník nie je povinný zaplatiť žiadne zmluvné pokuty, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy skôr, ako je zaplatená záloha na Zájazd alebo uzatvorená Zmluva.

7.3. Zákazník je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v obchodných podmienok príslušnej Cestovnej kancelárie, a to v prípade, ak odstúpi od Zmluvy po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za Zájazd.

7.4. Zákazník je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v obchodných podmienok príslušnej Cestovnej kancelárie taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Cestovnej agentúry a/alebo príslušnej Cestovnej kancelárie z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

7.5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka zaslané na korešpondenčnú adresu: JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava. Zároveň Cestovná agentúra pre rýchlejšie vybavenie veci odporúča Zákazníkovi zaslať kópiu odstúpenia spolu potvrdením o jeho zaslaní poštou na e-mailovú adresu juriga@juriga.sk v pracovnej dobe od pondelka do piatku 8:30-16:30 hod alebo počas otváracej doby osobne do obchodných priestorov Cestovnej agentúry: JURIGA spol. s r. o., Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava.

7.6. Pre stanovenie výšky zmluvnej pokuty je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia do Cestovnej agentúry, resp. do príslušnej Cestovnej kancelárie.

 

8.       Ochrana osobných údajov a spôsob ich spracovania

8.1. Zákazník ako dotknutá osoba vyhlasuje, že berie na vedomie skutočnosť, že v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), je Cestovná agentúra (ďalej len Prevádzkovateľ“) oprávnená spracúvať jeho osobné údaje ako dotknutej osoby, ako aj osôb uvedených v objednávkovom formulári ako cestujúci, bez jeho súhlasu.

8.2. Cestovná agentúra je oprávnená spracúvať osobné údaje Zákazníka ako aj osôb uvedených ako cestujúcich v rozsahu uvedenom v Objednávke, ktoré mu Zákazník dobrovoľne poskytol, a to za účelom uzatvorenia Zmluvy alebo Zmluvy o poskytnutí služieb cestovného ruchu a následného zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Zákazníkom a Cestovnom agentúrou, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom Cestovnej agentúry a cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia zmluvných služieb pre Zákazníka.

8.3. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, Zákazník vyhlasuje, že bol na túto skutočnosť upozornený a svojím podpisom výslovne súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Zákazník zároveň vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť Cestovnej agentúre osobné údaje fyzických osôb uvedených ako cestujúci, a to na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.

8.4. Zákazník potvrdzuje, že pred odoslaním objednávkového formuláru bol poučený o svojich právach v zmysle Zákona.

8.5. Zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že osobné údaje, ktoré poskytol Cestovnej agentúre budú sprístupnené spoločnosti Darkmay s.r.o., so sídlom Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČO: 27 539 423 a/alebo spoločnosti Darkmay s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 46 576 312 ako sprostredkovateľom na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, a to za účelom ich vloženia do databázy – systému CeSYS.

8.6. Zákazník potvrdzuje, že bol informovaný a súhlasí s tým, že ním uvedené osobné údaje v Objednávke budú zo strany Cestovnej agentúry ďalej sprístupnené príslušnej Cestovnej kancelárii ako organizátorovi objednaného Zájazdu, a to za účelom poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb podľa uzatvorenej Zmluvy.

8.7. Zákazník odoslaním Objednávky zároveň udeľuje podľa ustanovenia § 11 Zákona výslovný súhlas so spracovaním ním zadaných osobných údajov na účely tvorby databázy stálych a potencionálnych zákazníkov, pre marketingové účely a pre zasielanie obchodných ponúk, a to po dobu, kedy Zákazník zašle Cestovnej agentúre oznámenie o odvolaní svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené účely, maximálne však na dobu 15 rokov.

8.8. Dotknutá osoba (t. j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva Cestovná agentúra ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle Zákona) má právo na základe písomnej žiadosti od Cestovnej agentúry vyžadovať:

a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona;

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

g)   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona;

h)   blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8.9. Dotknutá osoba má ďalej právo u Cestovnej agentúry písomne namietať voči:

a)      spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b)      využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c)      poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

8.10.   Dotknutá osoba má ďalej právo:

a)      u Cestovnej agentúry písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 Zákona nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov;

b)      u Cestovnej agentúry písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;

c)      pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.11.   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

8.12.   Keďže dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje Cestovnej agentúre poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Cestovná agentúra si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Cestovná agentúra bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to výlučne prostredníctvom oprávnených osôb.

8.13.   Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Cestovná agentúra, resp. sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so Zákonom.

 

9.       Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1. Cestovná kancelária zodpovedá Zákazníkovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť Cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci Zájazdu.

 9.2. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu Zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťazuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenie reklamácie.

 9.3. Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb Cestovnej agentúry, resp. príslušnej Cestovnej kancelárie je nutné riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej Cestovnej kancelárie alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom Cestovnej kancelárie, ubytovacím zariadením. Cestovná agentúra upozorňuje Zákazníka, že pre vybavenie reklamácie je potrebné v zmysle zákona si nechať reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej Cestovnej kancelárie alebo ubytovacieho zariadenia. Zákazník by mal taktiež mať k dispozícii nonstop telefónnu linku príslušnej Cestovnej kancelárie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta príslušnej Cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude vyhotovený reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom príslušnej Cestovnej kancelárie. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom alebo Zákazník túto reklamáciu nepodá v rámci Zájazdu, je potrebné ju uplatniť po návrate zo Zájazdu v súlade s ods. 9.4 týchto Obchodných podmienok.

 9.4. Ak nesplní príslušná Cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo zo zákona riadne a včas alebo Zákazník sa rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Zájazdu, je potrebné uplatniť reklamáciu písomne v Cestovnej agentúre, resp. v príslušnej Cestovnej kancelárii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo od okamihu, kedy mal byť Zájazd ukončený. V opačnom prípade nárok Zákazníka zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe je Zákazník povinný predložiť reklamačný protokol uvedený v ods. 9.3. týchto Obchodných podmienok. Ak bude reklamácia namiesto do Cestovnej agentúry doručená príslušnej Cestovnej kancelárii, príslušná Cestovná kancelária o reklamácii upovedomí Cestovnú agentúru a lehota podľa predchádzajúcej vety ostáva zachovaná. Cestovná agentúra odporúča Zákazníkovi, aby prípadná písomná reklamácia obsahovala číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu príslušnej Cestovnej kancelárie, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a na písomnej reklamácii pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom Cestovnej agentúry spolu s fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany príslušnej Cestovnej kancelárie v súlade s jej reklamačným poriadkom, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

 9.5. Cestovná agentúra týmto informuje Zákazníka o zodpovednosti za vady služby v zmysle ustanovenia § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:

a)      ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Cestovná agentúra, prípadne príslušná Cestovná kancelária je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b)      Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby, výmenu súčasti, ak tým Cestovnej agentúre, prípadne príslušnej Cestovnej kancelárii nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady,

c)      ak ide o vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa službu mohol riadne užívať bez vady, má Zákazník právo na inú službu alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.

 9.6. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť Cestovnej agentúre a/alebo príslušnej Cestovnej kancelárii súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

 9.7. V prípade, ak Zákazník nebol spokojný s vybavením reklamácie, je oprávnený sa obrátiť na Cestovnú agentúru so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak táto žiadosť nebude zo strany Cestovnej agentúry vybavená v prospech Zákazníka alebo ak na ňu Cestovná agentúra neodpovie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zákazník je oprávnený podať predmetný návrh spôsobom určeným v ustanovení § 12 predmetného zákona, pričom tento Návrh musí spĺňať ustanovené zákonné náležitosti. Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

 10.   Ďalšie práva a povinnosti

 10.1.   Cestovná agentúra a príslušná Cestovná kancelária sú povinné pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Obchodných podmienkach, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Zájazdu, najmä o:

a)      termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu,

b)      cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy,

c)      prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť príslušnej Cestovnej kancelárii zmluvné pokuty pri odstúpení od zmluvy a o výške týchto zmluvných pokút,

d)      mieste určenia cesty alebo pobytu,

e)      druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy),

f)        ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe môže byť iba orientačná,

g)      stravovaní,

h)      predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok,

i)        pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie,

j)        tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a príslušná Cestovná kancelária Zájazd zruší,

k)      rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku príslušnej Cestovnej kancelárie (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie),

l)        programe v mieste pobytu,

m)    lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie,

n)      možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu.

10.2.   Cestovná agentúra a príslušná Cestovná kancelária sú povinné Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 kalendárnych dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu, a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne informácie uvedené v ustanovení § 741d ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, ak ide o Zájazdy na poslednú chvíľu - "Last minute", pri ktorých v čase procesu uzatvárania Zmluvy je menej ako 7 kalendárnych dní do začatia daného Zájazdu Cestovná agentúra je povinná splniť informačnú povinnosť podľa tohto odseku najneskôr pri uzatvorení Zmluvy so Zákazníkom.

 10.3.   Cestovná agentúra v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sk.htm.

 10.4.   Cestovná agentúra sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

 

11.   Záverečné ustanovenia

 11.1.   Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a iných príslušných platných a účinných právnych predpisov.

11.2.   Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie Objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Zákazník používa.

11.3.   Cestovná agentúra si vyhradzuje zmeniť tieto Obchodné podmienky bez prechádzajúceho upozornenia.

11.4.   Cestovná agentúra môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice EÚ č. 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Zákazník má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do jeho koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom internetovom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Cestovná agentúra však týmto upozorňuje Zákazníka, že zablokovaním "cookies" nemusí webová stránka Cestovnej agentúry fungovať správne.

11.5.   Zákazník berie na vedomie znenie týchto Obchodných podmienok.

 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.05.2016.